De Warmtewet en de gevolgen voor corporaties

De Warmtewet en de gevolgen voor corporaties

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Dit heeft direct gevolgen voor corporaties die warmte leveren aan huurders via stadsverwarming, blokverwarming of via warmte- en koudeopslag. Er is geen overgangstermijn. De vereniging van woningcorporaties Aedes heeft op 21 oktober 2013 een Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties gepubliceerd (Handreiking) die de meest voorkomen gevolgen [...] Lees meer »

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting op grond van de Natuurschoonwet als niet is voldaan aan de voorwaarden door de Staatssecretaris gesteld

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting op grond van de Natuurschoonwet als niet is voldaan aan de voorwaarden door de Staatssecretaris gesteld

Bij de aankoop van een landgoed dat nog niet is gerangschikt in de zin van de natuurschoonwet 1928, bestaat de mogelijkheid om vooruitlopend op een rangschikking reeds een vrijstelling van overdrachtsbelasting te krijgen. Om voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting in aanmerking te komen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals die zijn weergegeven in [...] Lees meer »

Onteigening Dantumadiel: overleg alleen vereist bij grondgebonden belang

Onteigening Dantumadiel: overleg alleen vereist bij grondgebonden belang

Ruim anderhalf jaar nadat de Kroon de onteigening van ruim 500 percelen had afgewezen vanwege gebreken in het minnelijk overleg wordt het nieuwe verzoekbesluit van Provinciale Staten van Fryslan tot onteigening van gronden voor de aanleg van De Centrale As alsnog integraal toegewezen. En wel in een lijvig KB met ruim 21 pagina’s tekst waarin [...] Lees meer »

Onteigening Brummen: obstructie van het minnelijk overleg loont niet

Onteigening Brummen: obstructie van het minnelijk overleg loont niet

Minnelijk overleg voeren in het kader van een onteigeningsprocedure is lastig als het bestemmingsplan nog niet vaststaat. Overheden willen de voor hun plannen benodigde gronden verwerven om het plan zo spoedig mogelijk te realiseren, terwijl de burger zich verzet tegen het bestemmingsplan en dus vaak nog helemaal niet bereid is tot minnelijk overleg. In het [...] Lees meer »

Is aanbodbundeling ook zonder GMO-erkenning toegestaan?

Is aanbodbundeling ook zonder GMO-erkenning toegestaan?

De site gfactueel.nl meldde op 13 februari 2014 dat de producentenorganisaties DOOR en Harvest House erin berusten dat zij geen GMO-erkenning krijgen. Uit het artikel kan verder worden opgemaakt dat DOOR en Harvest House ook zonder erkenning actief zullen blijven als producentenorganisatie. De vraag rijst of dit op mededingingsrechtelijke bezwaren stuit. Van FresQ naar DOOR en [...] Lees meer »

Belastingvoordeel voor huurders die duurzame energie opwekken via zonnepanelen van verhuurder aanstaande

Belastingvoordeel voor huurders die duurzame energie opwekken via zonnepanelen van verhuurder aanstaande

Huurders die energie opwekken via zonnepanelen van de verhuurder komen vanaf volgend jaar ook in aanmerking voor een korting op de energiebelasting. Minister Kamp heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten een uitzondering te maken op de regel die nu alleen geldt voor huiseigenaren en huurders met eigen panelen. De vrijstelling die geldt [...] Lees meer »

Extra troef voor particuliere verhuurders bij bestrijding van illegale onderverhuur en hennepteelt

Extra troef voor particuliere verhuurders bij bestrijding van illegale onderverhuur en hennepteelt

Het Gerechtshof Amsterdam heeft recentelijk geoordeeld dat een vordering tot winstafdracht niet alleen voor woningcorporaties maar ook voor particuliere verhuurders mogelijk is. In het geval dat de verhuurder schade leidt door illegale onderverhuur, ligt het volgens het hof voor de hand dat de schade begroot wordt op het bedrag van de winst die als het [...] Lees meer »

Tips voor toepassen van EMVI

Tips voor toepassen van EMVI

Het expertisecentrum PIANOo heeft een (aanvullende) handreiking opgesteld met tips voor het toepassen van EMVI. Gelet ook op de recente uitspraak van de Arnhemse voorzieningenrechter –waarbij het toegepaste EMVI-criterium de facto als laagste prijs moest worden beschouwd- is de juiste invulling van het EMVI-criterium van groot belang. Lees meer »

Retentierecht van de verhuurder?

Retentierecht van de verhuurder?

Een huurovereenkomst kenmerkt zich – eenvoudig gezegd – door het verstrekken van een zaak aan de huurder, die dit mag gebruiken en daarvoor een vergoeding betaalt. Wanneer de huurder vervolgens niet zijn huurpenningen betaalt, zal de verhuurder zijn zaak zo snel mogelijk terug willen hebben en de huurovereenkomst met de huurder beëindigen. Sommige verhuurders nemen [...] Lees meer »

Boetes kartels gaan omhoog

Boetes kartels gaan omhoog

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd de (wettelijke) boetemaxima voor overtredingen van het kartelverbod te willen verhogen. Er zou van de huidige boetes te weinig afschrikkende werking uitgaan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legt boetes op voor overtredingen van de Mededingingswet, zoals kartelvorming. De hoogte van de [...] Lees meer »

Onterecht uitsluiting architect vanwege contact met museum

Onterecht uitsluiting architect vanwege contact met museum

De Rotterdamse voorzieningenrechter heeft onlangs geoordeeld dat de architect die had ingeschreven op de aanbesteding inzake nieuwbouw van Museum Boijmans Van Beuningen ten onrechte is uitgesloten. In de aanbestedingsstukken was voorgeschreven dat alle communicatie uitsluitend via de contactpersoon dient te geschieden. Vóór aanbesteding had de architect echter met de directeur van het museum gesproken over [...] Lees meer »

Bundeskartellamt publiceert besluit in HRS-zaak

Bundeskartellamt publiceert besluit in HRS-zaak

Inmiddels heeft de Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt (BKA), het besluit gepubliceerd waarin is geoordeeld dat de prijspariteitsclausule die de Duitse bookingssite HRS hanteert in strijd is met het mededingingsrecht. HRS, een Duitse boekingssite, biedt hotels de mogelijkheid voor het real time online boeken van hotelkamers. Om van de diensten van HRS gebruik te kunnen maken, moeten [...] Lees meer »

Naar boven scrollen