Geen machtiging voor erfgenaam om alsnog beneficiair te aanvaarden

Geen machtiging voor erfgenaam om alsnog beneficiair te aanvaarden

Een erfgenaam heeft mogelijkheid om op drie verschillende manieren met een nalatenschap om te gaan. Hij kan de nalatenschap: zuiver aanvaarden; beneficiair aanvaarden; verwerpen. Bij zuivere aanvaarding loopt de erfgenaam het risico dat als de schulden groter zijn dan zijn erfdeel, hij deze schulden uit zijn privévermogen moet voldoen. Om ... Lees meer »

Cao’s in de zorg

Cao’s in de zorg

 De nieuwe cao ziekenhuizen (looptijd 1 maart 2014 tot en met 31 december 2016) was al een feit. Begin juli werd bekend dat ook de nieuwe cao voor universitaire medische centra (umc’s) beklonken is. Binnen de GGz is met het bereiken van een onderhandelingsakkoord eveneens een belangrijke stap op weg ... Lees meer »

Vooraankondiging nieuwe medisch-tuchtrechtelijke sanctie?

Vooraankondiging nieuwe medisch-tuchtrechtelijke sanctie?

Op 23 juli jl. wees het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) een interessante uitspraak, waarin met enige welwillendheid een vroege aankondiging van een nieuwe (bijkomende) tuchtrechtelijke sanctie te lezen valt. Wat was er gebeurd? Verweerster, gz-psychologe, had een aantal vragen van een vertrouwensarts van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling ... Lees meer »

Verkeersfouten van bestuurders van (land)bouwvoertuigen

Verkeersfouten van bestuurders van (land)bouwvoertuigen

Vorige week was in het nieuws dat vanaf 1 juli 2015 alle bestuurders van een landbouwtrekker een trekkerrijbewijs (T-rijbewijs) nodig hebben om de openbare weg op te mogen. Met deze regel hoopt de overheid dat het aantal verkeersongevallen waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn afneemt. In tegenstelling tot overige verkeersongevallen is het ... Lees meer »

ACM weigert vergunning voor ziekenhuisfusie

ACM weigert vergunning voor ziekenhuisfusie

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) toetst sinds 2004 of een ziekenhuisfusie leidt tot een belemmering van de mededinging. Dit is bijvoorbeeld het geval als door de fusie een machtspositie ontstaat of als een bestaande machtspositie verder wordt versterkt. In dat geval kan de ACM de fusie verbieden. Op 15 ... Lees meer »

De ‘lager-eigen-risico-polis’

De ‘lager-eigen-risico-polis’

Minister Schippers zet scherp in op gecontracteerde zorg. In februari van dit jaar schreef zij in een brief aan de Tweede Kamer: “Contractering is hèt vehikel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de betaalbaarheid te vergroten.” De Minister kan echter niet om de niet-gecontracteerde zorg heen. Zij ... Lees meer »

Nut en noodzaak van MSB’s: zijn MSB’s overbodig?

Nut en noodzaak van MSB’s: zijn MSB’s overbodig?

In de afgelopen weken zijn berichten in de media (o.a. Financieel Dagblad en Zorgvisie) verschenen waarin gesteld wordt dat de vorming van ‘medisch specialistische bedrijven’ (MSB’s) per 1 januari jl. overbodig was. Deze berichten hebben zelfs tot vragen geleid van CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot aan Minister Schippers van VWS. De ... Lees meer »

De beroepsaansprakelijkheidsuitsluiting bij de D&O-verzekering

De beroepsaansprakelijkheidsuitsluiting bij de D&O-verzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, of Directors & Officers liability-verzekering (‘D&O-verzekering’), biedt dekking tegen het risico dat bestuurders lopen om door (aanzienlijke) claims van derden en/of van de vennootschap geraakt te worden in hun privévermogen. Hoewel de dekking die deze verzekering biedt in beginsel ruim is (‘claims resulting from a wrongfull act’), biedt ... Lees meer »

Verdere aanpak faillissementsfraude door malafide bestuurders is nabij

Verdere aanpak faillissementsfraude door malafide bestuurders is nabij

In het kader van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ heeft de Tweede Kamer onlangs ingestemd met een wetsvoorstel  waarmee faillissementsfraude effectiever en preventief kan worden bestreden. Het betreft de Wet civielrechtelijk bestuursverbod, die nu ter beoordeling voorligt aan de Eerste Kamer. Wet civielrechtelijk bestuursverbod Dit wetsvoorstel beoogt een aanvulling te geven ... Lees meer »

Intensivisten verwerpen nieuwe IC-richtlijn

Intensivisten verwerpen nieuwe IC-richtlijn

Ieder medisch specialisme kent zogenaamde richtlijnen. Deze richtlijnen hebben onder meer als doel om de kwaliteit en de doelmatigheid van het medisch handelen te bevorderen. De richtlijnen zijn veelal gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Al jaren discussiëren de intensivisten over een nieuwe richtlijn voor de Intensive Care. In de nieuwe conceptrichtlijn ... Lees meer »

Hof staat BOF toe voor onroerend goed concern

Hof staat BOF toe voor onroerend goed concern

Op 12 mei 2015 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de toepasselijkheid van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) bij de schenking van een participatie in een vastgoedconcern door ouders aan hun zoon. In een vastgoedconcern bevindt zich een gedurende ongeveer 20 jaar opgebouwde vastgoedportefeuille met 350 onroerende zaken met bijna 900 huurcontracten ... Lees meer »

Aanvaarding of verwerping buitenlandse erfenis na inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening

Aanvaarding of verwerping buitenlandse erfenis na inwerkingtreding Europese Erfrechtverordening

Bent u als erfgenaam of legataris betrokken bij een nalatenschap die in het buitenland is opengevallen, dan kunt u binnenkort uw verklaring van aanvaarding of verwerping in Nederland afleggen. Hoe zat het ook alweer? Een erfgenaam van een Nederlandse nalatenschap heeft na het openvallen van een nalatenschap de volgende mogelijkheden: ... Lees meer »

Naar boven scrollen