Home > Overheid & Vastgoed (pagina 28)

Artikelen met thema: Overheid & Vastgoed

Feed abonnement<
Onteigenen ter handhaving van de feitelijke toestand (Onteigening Midden-Delfland)

Onteigenen ter handhaving van de feitelijke toestand (Onteigening Midden-Delfland)

Onteigening kan ook plaatsvinden ten behoeve van handhaving van de feitelijke toestand overeenkomstig een bestemmingsplan. Hiervoor is, zo blijkt uit het Koninklijk Besluit van 24 januari 2014 , wel vereist dat de feitelijke toestand daadwerkelijk wordt bedreigd. Feiten De gemeente Midden-Delfland heeft het bestemmingsplan Kern Maasland vastgesteld. Het bestemmingsplan is gericht op de ontwikkeling van een nieuw woongebied [...] Lees meer »

A2 Den Bosch: einde natuur inclusief ontwerp?

A2 Den Bosch: einde natuur inclusief ontwerp?

Op 27 februari 2014 verscheen de conclusie van advocaat-generaal Sharpston over de prejudiciële vragen die de Raad van State heeft gesteld aan het Europese Hof van Justitie over Natura 2000 gebieden. Het advies van de advocaat-generaal komt niet onverwacht, maar belooft weinig goeds voor de Nederlandse praktijk van het natuurinclusief ontwerp. De voorgeschiedenis is bekend. Met [...] Lees meer »

De Warmtewet en de gevolgen voor corporaties

De Warmtewet en de gevolgen voor corporaties

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Dit heeft direct gevolgen voor corporaties die warmte leveren aan huurders via stadsverwarming, blokverwarming of via warmte- en koudeopslag. Er is geen overgangstermijn. De vereniging van woningcorporaties Aedes heeft op 21 oktober 2013 een Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties gepubliceerd (Handreiking) die de meest voorkomen gevolgen [...] Lees meer »

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting op grond van de Natuurschoonwet als niet is voldaan aan de voorwaarden door de Staatssecretaris gesteld

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting op grond van de Natuurschoonwet als niet is voldaan aan de voorwaarden door de Staatssecretaris gesteld

Bij de aankoop van een landgoed dat nog niet is gerangschikt in de zin van de natuurschoonwet 1928, bestaat de mogelijkheid om vooruitlopend op een rangschikking reeds een vrijstelling van overdrachtsbelasting te krijgen. Om voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting in aanmerking te komen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals die zijn weergegeven in [...] Lees meer »

Onteigening Dantumadiel: overleg alleen vereist bij grondgebonden belang

Onteigening Dantumadiel: overleg alleen vereist bij grondgebonden belang

Ruim anderhalf jaar nadat de Kroon de onteigening van ruim 500 percelen had afgewezen vanwege gebreken in het minnelijk overleg wordt het nieuwe verzoekbesluit van Provinciale Staten van Fryslan tot onteigening van gronden voor de aanleg van De Centrale As alsnog integraal toegewezen. En wel in een lijvig KB met ruim 21 pagina’s tekst waarin [...] Lees meer »

Onteigening Brummen: obstructie van het minnelijk overleg loont niet

Onteigening Brummen: obstructie van het minnelijk overleg loont niet

Minnelijk overleg voeren in het kader van een onteigeningsprocedure is lastig als het bestemmingsplan nog niet vaststaat. Overheden willen de voor hun plannen benodigde gronden verwerven om het plan zo spoedig mogelijk te realiseren, terwijl de burger zich verzet tegen het bestemmingsplan en dus vaak nog helemaal niet bereid is tot minnelijk overleg. In het [...] Lees meer »

Belastingvoordeel voor huurders die duurzame energie opwekken via zonnepanelen van verhuurder aanstaande

Belastingvoordeel voor huurders die duurzame energie opwekken via zonnepanelen van verhuurder aanstaande

Huurders die energie opwekken via zonnepanelen van de verhuurder komen vanaf volgend jaar ook in aanmerking voor een korting op de energiebelasting. Minister Kamp heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten een uitzondering te maken op de regel die nu alleen geldt voor huiseigenaren en huurders met eigen panelen. De vrijstelling die geldt [...] Lees meer »

Extra troef voor particuliere verhuurders bij bestrijding van illegale onderverhuur en hennepteelt

Extra troef voor particuliere verhuurders bij bestrijding van illegale onderverhuur en hennepteelt

Het Gerechtshof Amsterdam heeft recentelijk geoordeeld dat een vordering tot winstafdracht niet alleen voor woningcorporaties maar ook voor particuliere verhuurders mogelijk is. In het geval dat de verhuurder schade leidt door illegale onderverhuur, ligt het volgens het hof voor de hand dat de schade begroot wordt op het bedrag van de winst die als het [...] Lees meer »

Retentierecht van de verhuurder?

Retentierecht van de verhuurder?

Een huurovereenkomst kenmerkt zich – eenvoudig gezegd – door het verstrekken van een zaak aan de huurder, die dit mag gebruiken en daarvoor een vergoeding betaalt. Wanneer de huurder vervolgens niet zijn huurpenningen betaalt, zal de verhuurder zijn zaak zo snel mogelijk terug willen hebben en de huurovereenkomst met de huurder beëindigen. Sommige verhuurders nemen [...] Lees meer »

Toetsversie Omgevingswet ter inzage

Toetsversie Omgevingswet ter inzage

De op alle onderdelen uitgeschreven concept-wettekst met Memorie van Toelichting van de Omgevingswet is verschenen. Deze toetsversie is voor formele consultatie voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en SKVV en aan toetsende instanties als Actal, Raad voor de Rechtspraak en het Planbureau voor de Leefomgeving. De toetsversie zal [...] Lees meer »

Naar boven scrollen