Home > Overheid & Vastgoed (pagina 10)

Artikelen met thema: Overheid & Vastgoed

Feed abonnement<
Reguleren woningen in het middenhuursegment via bestemmingsplannen

Reguleren woningen in het middenhuursegment via bestemmingsplannen

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om in bestemmingsplannen naast de categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap ook geliberaliseerde woningen voor middenhuur als een aparte categorie aan te wijzen. Op die manier kunnen gemeenten sturen op middenhuurwoningen met een huur boven de liberalisatiegrens (aanvangshuurprijs van ten minste € 710,68, prijspeil ... Lees meer »

Planschade Wormerland: voorzienbaarheid door niet gebruikte binnenplanse vrijstelling

Planschade Wormerland: voorzienbaarheid door niet gebruikte binnenplanse vrijstelling

Heeft een binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid betekenis voor de vraag of sprake is van voorzienbaarheid van planschade? Het antwoord: ja! Feiten De eigenaar van een woning verzocht om vergoeding van planschade ter zake van de verlening van een vrijstelling op grond van artikel 19 WRO (oud!). De vrijstelling zag op de verruiming ... Lees meer »

Weigering ontgrondingsvergunning vernietigd

Weigering ontgrondingsvergunning vernietigd

De Raad van State heeft zich gebogen over de weigering van een ontgrondingsvergunning wegens strijd met het bestemmingsplan. Provincie (Fryslân) en gemeente hadden zich echter verkeken op het aanlegvergunningenstelsel in het bestemmingsplan. Feiten In verband met de geluidhinder van de rijksweg A31 heeft GrondNet op percelen behorend bij een recreatiepark ... Lees meer »

Gemeente aansprakelijk voor vernietigd bestemmingsplan

Gemeente aansprakelijk voor vernietigd bestemmingsplan

In een recent arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld over de aansprakelijkheid van de gemeente Goeree Overflakkee voor schade als gevolg van de niet-nakoming van een inspanningsverplichting. Feiten: bestemmingsplan vernietigd door uitblijven geluidonderzoek en ontbrekende voorschriften over geluidbelasting Projectontwikkelaar De Eylaenden en de (toenmalige) gemeente Dirksland hebben in mei 2009 ... Lees meer »

Nadeelcompensatie, hoe pak je het aan?

Nadeelcompensatie, hoe pak je het aan?

Hotel Rokin heeft op 16 november 2009 een aanvraag gedaan om nadeelcompensatie in verband met de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Na net geen zeven jaar doet de Afdeling op 9 november 2016 einduitspraak. De procedure spitst zich in hoger beroep toe op de vraag of Hotel Rokin voldoende aannemelijk kan ... Lees meer »

Boetebepalingen in huurovereenkomsten woonruimte

Boetebepalingen in huurovereenkomsten woonruimte

Niet zelden worden verhuurders van woonruimte die een contractuele boete met hun huurders zijn overeengekomen in geval van illegale teelt van hennep geconfronteerd met een stevige matiging van het boetebedrag door de rechter. Op 6 september 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden echter een arrest gewezen dat interessante, praktische handvatten geeft om ... Lees meer »

Meststoffenwet en gebruiksnormen

Meststoffenwet en gebruiksnormen

Meststoffenwet en gebruiksnormen In de uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het College) van 25 oktober 2016 is geoordeeld over een opgelegde bestuurlijke boete wegens overtreding van de Meststoffenwet (hierna: Msw). Het onderscheid tussen landbouwgrond en natuurterrein is van belang voor de vraag of de gebruiksnormen van de ... Lees meer »

Eerste hulp bij krakers

Eerste hulp bij krakers

In het kader van de herontwikkeling van onroerend goed komt het geregeld voor dat er sprake is van een (soms korte) periode van leegstand voordat herontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt. De kans is aanwezig dat in deze tussenperiode krakers hun intrek nemen in uw leegstaande pand. Zij zullen doorgaans schermen met een ... Lees meer »

Het vertrouwensbeginsel en handhaving

Het vertrouwensbeginsel en handhaving

In de praktijk slaag een beroep op het vertrouwensbeginsel niet vaak. Ondanks de strikte voorwaarden voor een geslaagd beroep op dit beginsel oordeelde de ABRvS in twee inmiddels al wat oudere uitspraken van 24 december 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4640) en 11 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:358) dat het bevoegde gezag bij een burger het ... Lees meer »

Aanbesteding verbouwing Binnenhof geheim verklaard

Aanbesteding verbouwing Binnenhof geheim verklaard

Minister Blok heeft de opdrachten betreffende de verbouwing van het Binnenhof geheim verklaard. Daarvoor is gebruik gemaakt van art. 2.23, lid 1, onder e Aanbestedingswet. Geheim verklaarde opdrachten zijn uitgezonderd van de aanbestedingsplicht, zodat er geen openbare aanbestedingsprocedure voor gehouden hoeft te worden. Het is niet gebruikelijk dat opdrachten die ... Lees meer »

Nadeelcompensatie Maasdriel: korting van 50 % wegens normaal maatschappelijk risico blijft in stand

Nadeelcompensatie Maasdriel: korting van 50 % wegens normaal maatschappelijk risico blijft in stand

Op 2 november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld dat de gemeente Maasdriel een hoge aftrek van 50 % voor het normaal maatschappelijk risico mocht hanteren. Inkomensschade vanwege vervallen mogelijkheid begrazing langs Achterdijk Een melkveebedrijf aan de Achterdijk weidde gedurende zes maanden per jaar haar koeien op de circa 67 ... Lees meer »

Transformatie en overdrachtsbelasting: “kantoor en/of woning (2)”

Transformatie en overdrachtsbelasting: “kantoor en/of woning (2)”

Transformatie en overdrachtsbelasting: “kantoor en/of woning (2)”   Inleiding/Algemeen Sinds 1 januari 2012 kent artikel 14 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (“WBR”) een tweede lid waarin wordt geregeld dat voor de verkrijging van een woning een verlaagd overdrachtsbelasting-tarief van 2% geldt. Voor andere onroerende zaken dan woningen geldt ... Lees meer »

Naar boven scrollen