Home > Aanbesteding, Mededinging & Staatssteun (pagina 10)

Artikelen met thema: Aanbesteding, Mededinging & Staatssteun

Feed abonnement<
Kartels zijn niet verboden bij laag gezamenlijk marktaandeel

Kartels zijn niet verboden bij laag gezamenlijk marktaandeel

In een uitspraak van 9 september 2015  heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat een non-concurrentiebeding niet aan het kartelverbod hoeft te worden getoetst. De handel tussen lidstaten werd niet beïnvloed en het marktaandeel van partijen was zeer laag. Daarom kon worden geprofiteerd van de bagatelbepaling uit de Mededingingswet. De bagatelbepaling ... Lees meer »

Nieuwe staatssteunverordeningen treden in werking

Nieuwe staatssteunverordeningen treden in werking

Op 24 september 2015 zijn in het Publicatieblad van de Europese Unie de nieuwe Machtigingsverordening  en Procedureverordening  op het gebied van staatssteun gepubliceerd. Zij zijn per 14 oktober 2015 in werking getreden. Van oud naar nieuw De gepubliceerde verordeningen vervangen de oude procedure- en machtigingsverordening uit 1999. De nieuwe verordeningen ... Lees meer »

Rondvaarten zijn diensten in de zin van de Dienstenrichtlijn

Rondvaarten zijn diensten in de zin van de Dienstenrichtlijn

In een arrest van 1 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie (HvJ) geoordeeld dat rondvaarten diensten zijn in de zin van de Dienstenrichtlijn. Vervolgens heeft het HvJ de vergunningvoorwaarden voor rondvaarten van de gemeente Amsterdam zoals die zijn vastgelegd in de Verordening op het binnenwater 2010 aan de Dienstenrichtlijn ... Lees meer »

Artikel Joris Bax in TenderNieuwsbrief – Aanbestedingen in de zorgsector

Artikel Joris Bax in TenderNieuwsbrief – Aanbestedingen in de zorgsector

Naar aanleiding van een update over een arrest van het Gerechtshof Den Bosch waarin het gerechtshof oordeelde dat CZ Zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst is, heeft Joris Bax een artikel over hetzelfde onderwerp geschreven voor de TenderNieuwsbrief. In het artikel wordt ingegaan op de mogelijke aanbestedingsplichten van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Lees meer »

ACM formuleert uitgangspunten voor toezicht op samenwerking in de eerste lijn

ACM formuleert uitgangspunten voor toezicht op samenwerking in de eerste lijn

In een notitie van 19 september 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de uitgangspunten geformuleerd voor het toezicht op samenwerking tussen zorgaanbieders in de eerste lijn, zoals bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten en logopedisten. Aanleiding notitie De ACM zegt geconstateerd te hebben dat zorgaanbieders in de eerste lijn terughoudend ... Lees meer »

ACM: ACM-lijn maatschappen en ziekenhuizen niet altijd meer van toepassing

ACM: ACM-lijn maatschappen en ziekenhuizen niet altijd meer van toepassing

In verband met de op 1 januari 2015 ingevoerde ‘integrale bekostiging’ hebben veel ziekenhuizen gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 18 september 2015 bekendgemaakt dat dit tot gevolg heeft dat de op 6 juni 2013 gepubliceerde ACM-lijn maatschappen en ziekenhuizen niet altijd meer ... Lees meer »

Onvolledige eenheidsprijzen – inschrijving ongeldig

Onvolledige eenheidsprijzen – inschrijving ongeldig

Bij een aanbestedingsprocedure volgens de Standaard RAW moeten alle kosten in de eenheidsprijzen zijn begrepen. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat een inschrijving – na toelichting – ongeldig is als niet alle kosten in de eenheidsprijs zijn opgenomen. Ook als de aannemer kosten voor eigen rekening neemt. Afvoeren ... Lees meer »

Aanbesteding ondeugdelijk als loting op voorhand vaststaat

Aanbesteding ondeugdelijk als loting op voorhand vaststaat

Het CJIB heeft een aanbestedingsprocedure uitgezet voor bepaalde deurwaardersdiensten met als gunningscriterium laagste prijs en een voorgeschreven prijsbandbreedte van € 0,87 tot en met € 10,33. Een geïnteresseerd deurwaarderskantoor maakt tegen deze opzet bezwaar en stelt dat (nagenoeg) alle inschrijvers zullen inschrijven met het minimumbedrag van € 0,87 en dat ... Lees meer »

NZa reguleert zorginkoop door zorgverzekeraars

NZa reguleert zorginkoop door zorgverzekeraars

De NZa heeft door middel van de regeling “Transparantie zorginkoopproces Zvw” de zorginkoopprocedures door zorgverzekeraars (beperkt) gereguleerd. Kern van de regeling: zorgverzekeraars moeten transparant handelen. Vanwege de regeling zijn alle zorgverzekeraars in de zin van de Zorgverzekeringswet verplicht om (samengevat): uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid en de –procedure bekend ... Lees meer »

Opnieuw beëindigt Rabobank bankrelatie na boete van ACM

Opnieuw beëindigt Rabobank bankrelatie na boete van ACM

Het lijkt inmiddels vast beleid van de Rabobank: het opzeggen van de bankrelatie met ondernemingen en natuurlijke personen die een boete hebben gehad van de ACM vanwege participatie aan verboden prijsafspraken bij executieveilingen. Naar een  voorlopig oordeel van de rechtbank Noord Nederland  is de Rabobank daartoe gerechtigd. Eerder kwam de ... Lees meer »

Is aanbodbundeling ook zonder GMO-erkenning toegestaan?

Is aanbodbundeling ook zonder GMO-erkenning toegestaan?

De site gfactueel.nl meldde op 13 februari 2014 dat de producentenorganisaties DOOR en Harvest House erin berusten dat zij geen GMO-erkenning krijgen. Uit het artikel kan verder worden opgemaakt dat DOOR en Harvest House ook zonder erkenning actief zullen blijven als producentenorganisatie. De vraag rijst of dit op mededingingsrechtelijke bezwaren stuit. Van FresQ naar DOOR en [...] Lees meer »

Tips voor toepassen van EMVI

Tips voor toepassen van EMVI

Het expertisecentrum PIANOo heeft een (aanvullende) handreiking opgesteld met tips voor het toepassen van EMVI. Gelet ook op de recente uitspraak van de Arnhemse voorzieningenrechter –waarbij het toegepaste EMVI-criterium de facto als laagste prijs moest worden beschouwd- is de juiste invulling van het EMVI-criterium van groot belang. Lees meer »

Boetes kartels gaan omhoog

Boetes kartels gaan omhoog

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd de (wettelijke) boetemaxima voor overtredingen van het kartelverbod te willen verhogen. Er zou van de huidige boetes te weinig afschrikkende werking uitgaan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legt boetes op voor overtredingen van de Mededingingswet, zoals kartelvorming. De hoogte van de [...] Lees meer »

Naar boven scrollen